تجیهزات

Pressure Viscosity

شرح تست

تعیین گرانروی و غلظت خمیر با قرار دادن خمیر داخل مخزن در دمای محیط و تحت فشار باد 5bar بر حسب gr/min.

استاندارد

D55 1089
ثبت درخواست
پیمایش به بالا