تجیهزات

Pressure Viscosity

شرح تست

تعیین غلظت خمیر به وسیله دستگاه ویسکومتر چرخشی بروکفیلد در دمای محیط.

استاندارد

KES B-L003
ثبت درخواست
پیمایش به بالا