تجیهزات

ویسکومتر – فورد کاپ

شرح تست

تعیین میزان مقاومت مواد در برابر جاری شدن با استفاده از فوردکاپ یا دستگاه ویسکومتر

استاندارد

ASTM 562
ثبت درخواست
پیمایش به بالا