تجیهزات

دستگاه پراش

شرح تست

زمان و شکل ظاهری پاشش فلوک بر روی سطح پایین دستگاه پراش بررسی می گردد

استاندارد

دستورالعمل داخلی WI100172
ثبت درخواست
پیمایش به بالا