تجیهزات

چسب استاندارد – دستگاه کشش فشار

شرح تست

این تست بر روی تمام نمونه های فلوک دار قابل اجراست بدین صورت که چسبی به طول 10CM را رو ی سطح میچسبانیم سپس نیروی ذکر شده در استاندارد را بروی سطح وارد کرده درا نتها با کندن چسب،به مقدار فلوک کنده شده گرید می دهیم.

استاندارد

D41 1226
ثبت درخواست
پیمایش به بالا