تجیهزات

کوره پیرسازی – Lab tube furnace

شرح تست

نمونه کاتالیست، تحت سیال گازی ویژه به مدت کافی در دمای معین پردازش میگردد.

استاندارد

D175367
ثبت درخواست
پیمایش به بالا