تجیهزات

دستگاه دیباتمنت و دستگاه خستگی

شرح تست

انجام آزمون برروی شلنگ با توجه به الزامات استاندارد آزمون تحت فشار متناوب افزایشی-کاهشی توام با اعمال نامیزانی (جابجایی)با دامنه معین

استاندارد

B226142-055/B315530 /B31 5525/STE9624323799
ثبت درخواست
پیمایش به بالا