تجیهزات

ترکمتر

شرح تست

اندازه گیری گشتاور بسته شدن پیچ با استفاده از ترک متر

استاندارد

مطابق طرح کنترل تست قطعه
ثبت درخواست
پیمایش به بالا