تجیهزات

دستگاه کشش و فشار – فیکسچر

شرح تست

اندازه گیری نیروی فشردگی گسکت در گپ تعیین شده

استاندارد

STUVA
ثبت درخواست
پیمایش به بالا