تجیهزات

کابین برودت

شرح تست

بررسی مقاومت سطح جسم ب دماهای زیر صفر درجه سانتیگراد مطابق با استاندارد مشتری.

استاندارد

KESD G008
ثبت درخواست
پیمایش به بالا