تجیهزات

آون

شرح تست

مقاومت به جذب و دفورمگی قطعات به مواد مختلف در اثر پیرسازی براساس استاندارد مشتری

استاندارد

D471924
ثبت درخواست
پیمایش به بالا