تجیهزات

کابین برودت و آون

شرح تست

بررسی مقاومت قطعه به تغییرات دمایی شدید در محیط های مختلف و بررسی سطحی و ابعادی مطابق با استاندارد مشتری.

استاندارد

KESD G008
ثبت درخواست
پیمایش به بالا