تجیهزات

دستگاه کشش و فشار – فیکسچر

شرح تست

درصد میزان افت ارتفاع گسکت در گپ تعیین شده

استاندارد

STUVA
ثبت درخواست
پیمایش به بالا