تجیهزات

رابینگ – پارچه و فلانل استاندارد

شرح تست

نمونه های مورد آزمایش با یک پارچه مرجع بی رنگ یا آغشته با مایعات مخصوص،مالش داده می شوند،رنگ منتقل شده به پارچه معرف بی رنگ و استهلاک نمونه آزمایشی با مقیاس خاکستری ارزیابی می شوند.

استاندارد

D45 1010
ثبت درخواست
پیمایش به بالا