تجیهزات

هات پلیت – پراب دمایی

شرح تست

برای تعیین دمای نرمینگی پلیمرها استفاده میشود. مطابق ابعاد نمونه، وزنه مورد نظر طبق استاندارد محاسبه شده و محیط با نرخ دمایی مشخص افزایش میباد. دمایی که دفورمگی مورد نظر ایجاد شود، دمای نرمینگی پلیمر گزارش میشود.

استاندارد

استاندارد درون سازمانی WI 760027
ثبت درخواست
پیمایش به بالا