تجیهزات

Sound level Meter

شرح تست

با توجه به اهمیت میزان صدای قابل قبول در هنگام کار گیربکسها ، لذا از این دستگاه جهت ثبت میزان صدا استفاده میشود

استاندارد

مطابق استاندارد مورد نظر مشتری
ثبت درخواست
پیمایش به بالا