تجیهزات

دستگاه کشش – فشار- آون

شرح تست

اندازه گیری میزان افت نیروی گسکت در بازه سه ماهه

استاندارد

STUVA
ثبت درخواست
پیمایش به بالا