تجیهزات

Tensile

شرح تست

تعیین الانگیشن، تنسایل و مدول یانگ مواد بر اساس استاندارد مشتری

استاندارد

ASTM D638
ثبت درخواست
پیمایش به بالا