تجیهزات

Vibration Meter

شرح تست

با توجه به لرزش وجابجایی گیربکس در هنگام کار نیاز است که میزان جابجایی ، شتاب ولرزش آن در هنگام کار اندازه گیری شود . لذا از این دستگاه جهت تست موارد ذکر شده استفاده میشود .

استاندارد

ISO 10816
ثبت درخواست
پیمایش به بالا